Bao thư A4 trắng
Bao thư A4 trắng
Bao thư A4 trắng: - Kích thước:25x35 cm - A4 trắng nắp đứng không keo - Giấy F80: 709 đ/cái - Giấy F100: 800 đ/cái
Đơn giá: 709 đ
Tiết kiệm: 0%
Giá bán: 709 đ
Số lượng: