Bao thư A5 đứng
Bao thư A5 đứng
Bao thư A5 trắng: 
Kích thước: 18x24 cm 
 - Nắp đứng không keo. 
 - Giấy F80: 341 đ/cái 
 - Giấy F100: 400 đ/cái
Đơn giá: 341 đ
Tiết kiệm: 0%
Giá bán: 341 đ
Số lượng: